Kalvön med Kalvö Gård och Naturpark är privatägd och förvaltas av Piper Fastighet AB som har utvecklat Kalvön under de senaste 17 åren genom en tydlig fokusering på hållbarhet. 

Genom en kontinuerlig förädling av Kalvöns skogs- och naturvärden bidrar vi i arbetet att möta efterfrågan av "hållbara" tjänster som är mer resurseffektiva.

Med "hållbara" menas att vi i vardagen styr de betydande aspekterna för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet i alla våra tjänster och vi arbetar hela tiden för en sund "cirkulär ekonomi".

Vårt arbetssätt följs årligen upp genom vårt ledningssystem av externa och oberoende auktoriserade/ackrediterade revisorer för ekonomi/kvalitet/miljö/arbetsmiljö.

Från systerföretaget och verktyget PrestandaModulen® erhålls god ordning och reda genom det gemensamma ledningssystemet och processerna.

Sedan vi tagit över och börjat underhålla Kalvön (skogsbruksplanen) genom att bl.a. hålla ängar och marker öppna underlättar vi för den biologiska mångfalden (flora och fauna).

Vi har rådjur, sjöfågel och en stor variation av småfåglar på Kalvön. Ängsblommor har ökat i antal och på den västra delen finns orörd "gammelskog".
 
På Kalvön har naturvärdena utvecklats under de senaste åren med en extraordinär mångfald av trädslag som alalmaskaspbjörk, ekengran, hassel, häggkörsbärlindlönn, oxelrönn, syren, sälg, tall och äpple.

Sedan oktober 2012 finns även en fartygsbrygga där Waxholmsbolaget med beställningstrafik angör Kalvön framförallt vintertid om isen lägger sig.

Kalvön blev känd genom Kalvö fyr samt Vintervägen över Sandöfjärden som hade en färja över farleden till och från Stockholm och som underhölls från vaktstugan på Kalvöns västra udde fram till 1950-talet.

Kalvö Gård, eget och lugnt skärgårdsboende på Kalvön med en hållbar infrastruktur.